På språkintroduktionsprogrammet på Gustavsbergs Gymnasium arbetar vi med olika typer av texter. Vi arbetar med följande genrer:

  • Återberättande texter
  • Berättande texter
  • Beskrivande texter
  • Instruerande texter
  • Argumenterande texter

Kunskapskrav för grundskolans åk 9:

Eleven kan skriva olika slags texter med viss / relativt god / god språklig variation, enkel /utvecklad / välutvecklad textbindning och i huvudsak / relativt väl / väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Här på ”SpråkpåG2” hittar du de texter som vi skriver inom olika genrer. Vår första publicerade kategori är ”Reportage”. Reportage är en sorts återberättande text.

Det här har vi lärt oss om reportage:

Ett reportage är en journalistisk text som beskriver platser, händelser och människor. Texten har en rubrik och en intresseväckande kort ingress som sammanfattar reportaget. Skribenten har oftast besökt platsen som beskrivs i reportaget och intervjuat personer där. Reportage skrivs i presens så att den som läser också får känslan av att vara på platsen.